Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor de MANUEEL PRAKTIZIJN,SHIATSU – en MASSAGETHERAPEUT
Aangesloten bij de NVST, Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten.

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

—Een Manueel Praktizijn
Lid van de Nederlandse Vereniging van SOMA Therapeuten, handelende als zelfstandig gevestigd SHIATSU-en Massagetherapeut en als zodanig gecertificeerd door de NVST, hierna te noemen therapeut.

–Cliënt
De persoon die de therapeut verzoekt advies te verlenen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid of relaties, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

–Praktijkadres

De locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend.
De therapeut kan het advies ook van uit het praktijkadres op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is et praktijk adres het adres waar de therapeut voor de afspraken te bereiken is.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt en Praktijkadres. Het begrip “Manueel Praktizijn is een geregistreerd begrip.

Artikel 2, Algemeen

De therapeut geeft desgevraagd adviezen op het gebied van gezondheid en leefregels aan de cliënt.
De therapeut werkt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3, Basis

De therapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van et onderzoek. Bij de start van de eerste behandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan , waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhindert is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn ( de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de client korter dan een etmaal (24) uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag..Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur of de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Bij het intake gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de client mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn incl. btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het tarief exclusief btw kan als service worden toegevoegd. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.

Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolg behandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

Artikel 7, Declaraties

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 8 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijke mede worden verstaan koster ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zij de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard op resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van kwaadwillende opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn tevens de reglementen, waaronder “Klachtrecht”en de “handelingen van de Nederlandse Beroepsvereniging van SOMA- therapeuten van toepassing te vinden op www.nvst.nl

Artikel 10, Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem of haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot cliënten. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen.

Artikel 11, Inzagerecht

De cliënt heeft recht op inzage in het door de therapeut aangelegde dossier van de cliënt. In de reglementen van de NVST zijn de voorwaarden waaronder deze inzage kan plaatsvinden nader uitgewerkt.